Darmowa dostawa od 350,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 25.05.2018

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sportbody.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sportbody.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sportbody.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sportbody.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Sportbody.pl, działający pod adresem www.sportbody.pl, prowadzony jest przez P.H. MPSALE Przemysław Bieńkowski, Gajowa 57/73, 15-794, Białystok, NIP: 5422457730, REGON: 200348990 sklep@sportbody.pl, tel. 531402835. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 86540.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, b. Włączoną obsługę Java Script, c. Aktywny adres e-mail.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sportbody.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sportbody.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sportbody.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sportbody.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sportbody.pl.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sportbody.pl,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sportbody.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sportbody.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sportbody.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: P.H. MPSALE Przemysław Bieńkowski, 1000-lecia Państwa Polskiego, 15-111 Białystok, podlaskie, Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym kontakcie tel. 531402835 lub email sklep@sportbody.pl..

Szczegółowy cennik dostawy towarów zamówionych w sklepie znajduje się na stronie: https://www.sportbody.pl/Koszty-dostawy-cabout-pol-15.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, zaraz po zaksięgowaniu wpłaty. Czas dostawy zamówienia to 1-2 dni robocze. Wyjątek stanowią produkty ponad gabarytowe (na paletach) oraz produkty na zamówienie. W takim wypadku czas dostawy zamówienia może wydłużyć się do 10 dni roboczych.

4. Uszkodzenia Towaru powstale podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

 • przelew mBANK: 12 1140 2004 0000 3102 7427 2739,
 • płatność w systemie PayU, Przelewy24, IAIPay,
 • płatność w ratach Credit-Agricole
 • odbierając zamówiony towar w  magazynie [Handlowa 7, 15-399 Białystok], możecie Państwo zapłacić gotówką.

W przypadku wyboru przedpłaty (przelew bankowy, płatność w systemie PayU, Przelewy24, IAIPay) opłata za zamówienie zostaje pobrana w momencie składnia zamówienia , natomiast przy wysyłce za pobraniem opłata zostaje pobrana w momencie odbioru paczki przez klienta.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (P.H. MPSALE Przemysław Bieńkowski, 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, sklep@sportbody.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://www.sportbody.pl/Odstapienie-od-umowy-cabout-pol-11.html. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Na Państwa prośbę odbierzemy rzeczy będące gabarytem. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi 200 zł. Są to przesyłki gabarytowe czyli ważące powyżej 30 kg lubi/i posiadających wymiary większe niż paczka standardowa ( pojedynczy element o kształcie prostopadłościanu, którego najdłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi nie jest dłuższa niż 70 cm, przy czym suma dwóch najdłuższych krawędzi jest mniejsza niż 180 cm, podstawę paczki zawsze stanowi bok o najdłuższej krawędzi ).

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat P.H. MPSALE Przemysław Bieńkowski, 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok , sklep@sportbody.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: P.H. MPSALE Przemysław Bieńkowski, 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111, Białystok.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sportbody.pl.

- lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Sportbody.pl nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sportbody.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@sportbody.pl

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Sportbody.pl a Konsumentem jest: Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku ul. Żelazna 9, lok. 1 U, 15-297 Białystok dostępny pod adresem: www.bialystok.wiih.gov.pl. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

XII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sportbody.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r.

 I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1   Sklep internetowy działający pod adresem www.sportbody.pl, prowadzony przez firmę P.H. MPSALE Przemysław Bieńkowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki 86540, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gajowej 57/73, NIP: 5422457730, REGON: 200348990.

2.   Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@sportbody.pl, pisemnie na adres P.H. MPSALE Przemysław Bieńkowski Gajowa 57/73, 15-794 Białystok, a także telefonicznie pod numerem tel: 531402835 w godz. 10.00- 16.30 w dni robocze.

3.     Ceny wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego sportbody.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) są wyrażone w złotych polskich.

4.     Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

5.     Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Jednakże, bez zgody Klientów, wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, a jeszcze niewykonane lub będące w trakcie realizacji, a także nie będą miały wpływu na prawa osób, które już biorą udział w promocji.

6.     W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Klient zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia za zwrotem całej zapłaconej kwoty.

7.     W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8.     W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a.     Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b.     Włączoną obsługę Java Script,

c.      Aktywny adres e-mail.

9.     Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce: http://www.sportbody.pl/pliki-cookies.

 

II. DEFINICJE

 1. Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego SportBody.pl, o którym mowa w 1 ust. 1 Regulaminu;

2.     Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

3.     Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4.     Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.     Sklep – Sklep Internetowy SportBody.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.sportbody.pl 

6.     Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7.     Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8.     Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 

III. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

1.     Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.

2.     Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w na stronie Sklepu www.sportbody.pl.

3.     Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4.     W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a.     Imię i nazwisko,

b.     Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c.      Numer telefonu.

5.     Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a.     Firmę,

b.     Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c.      Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d.     Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e.     Numer telefonu.

6.     Sklep może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 10.

7.     Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.     Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

9.     Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

10.  Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a.     cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b.     działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c.      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d.     uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta /odmowy rejestracji,

e.     Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f.      Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g.     podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11.  Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

12.  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta.

13.  Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sklepu.

14.  Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

15.  Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

 

IV. TRANSAKCJA

 

1.     Zamówienia w sklepie internetowym SPORTBODY.PL można dokonywać poprzez:

a.     strony internetowe sklepu SPORTBODY.PL - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu,

b.     telefonicznie - dzwoniąc pod numery telefonu: 531 402 835, 531 402 836 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.30.

2.     Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych określonych odpowiednio w postanowieniach pkt. III ust. 4 lub ust. 5.

 1. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi po potwierdzeniu przez Sprzedającego. Sprzedający potwierdza zamówienie poprzez wysłanie e-mail z informacją, że zamówienie zostało przyjęte. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

 

V. PŁATNOŚĆ

 

1.     W sklepie SPORTBODY.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a.     przelew bankowy: mBANK: 12 1140 2004 0000 3102 7427 2739 – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

b.     przelew  elektroniczny PayU – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

c.      płatność kartą kredytową – w terminie 14 dni od dna zawarcia umowy sprzedaży,

d.     płatność za pobraniem - opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana listonoszowi lub kurierowi w chwili doręczenia przesyłki.

e.     kredyt ratalny mBank mRaty – termin płatności zostaje określony w umowie pożyczki.

2.     Za moment dokonania płatności uważa się moment zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie dotyczy płatności za pobraniem.

3.     Całkowita kwota, jaką Klient powinien zapłacić, uwzględniająca cenę towaru, koszty dostawy, podatki i wszelkie inne składniki jest podawana po skompletowaniu zamówienia a przed jego złożeniem.

 

VI. DOSTAWA

 

1.     Czas dostawy produktów wynosi 1-14 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty na nasze konto. W przypadku wyboru płatności za pobraniem termin należy liczyć od dnia zawarcia umowy. Sklep internetowy SPORTBODY.PL dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w określonym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego SPORTBODY.PL.

2.     Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmami spedycyjnymi FEDEX, DPD oraz Inpost.

3.     Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości produktów. Niektóre produkty wysyłamy gratis, informacja o takiej dostawie znajduje się na karcie produktu. W przypadku zamówienia obejmującego większą ilość przedmiotów charakteryzujących się dużą wagą i/lub dużymi gabarytami koszt dostawy może być wysoki. Cennik kosztów dostawy, znajdujący się pod adresem http://www.sportbody.pl/Koszty-dostawy-cabout-pol-15.html stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.     Odbiór przesyłek uszkodzonych:

a.     W chwili odbioru Klient może poprosić pracownika firmy spedycyjnej o pozostanie do momentu otworzenia przesyłki w celu sprawdzenia czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli okaże się, że towar jest uszkodzony, należy spisać protokół szkody. W protokole powinny znajdować się informacje: data, godzina doręczenia, opis uszkodzenia lub braków w towarze, podpis pracownika firmy spedycyjnej oraz zamawiającego. Klient może przyjąć uszkodzoną przesyłkę jeżeli stwierdzi niewielkie uszkodzenia. W tym wypadku należy również sporządzić protokół szkody, a o zaistniałej sytuacji, należy powiadomić sklep SportBody.pl. Zastosowanie się do powyższych procedur będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

b.     Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy spedycyjnej, kontaktujemy się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki lub wyślemy brakujące części Klientowi.

c.      Jeżeli uszkodzenie towaru podczas transportu zostało zauważone po odjeździe Kuriera, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą spedycyjną (telefon jest podany na liście przewozowym) i umówić się na przyjazd kuriera w celu spisania protokołu.  Przewoźnik jest zobowiązany do takiego przyjazdu i spisania protokołu, jednak protokół ten nie jest bezwzględną przesłanką rozpatrzenia reklamacji przez Sklep SportBody.pl, jego przedstawienie pozwoli jednak na jej szybsze rozpatrzenie.

d.     Wszelkie reklamacje kierowane do przewoźnika, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie, według prawa przewozowego, reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane. Sprzęt uszkodzony powinien być zapakowany, w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Prosimy także o dołączenie do przesyłki oryginalnego opakowania również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

5.     Odbiór ciężkich przesyłek:

a.     Zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym, Kurier nie ma obowiązku wnoszenia po schodach przesyłek, których waga przekracza 31,5kg. W przypadku odbioru dużego sprzętu  prosimy o obecność w domu osób, które będą mogły poradzić sobie z wniesieniem ciężkiej przesyłki. Oczywiście można poprosić Kuriera o pomoc, ale należy pamiętać, że nie jest to jego obowiązkiem.

6.     Ponowne doręczenie przesyłki.

a.     W przypadku nieobecności w planowanym dniu odbioru, Kurier pozostawi awizo z informacją kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie. Przesyłka awizowana jest bezpłatnie doręczana. Przesyłka może być maksymalnie 2 krotnie awizowana, po czym wraca do naszej firmy. Ponowne dostarczenie zamawianego produktu będzie możliwe po pokryciu przez Kupującego kosztów ponownej dostawy. 

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produktDo zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rejestracji w Sklepie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres sklep@sportbody.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres P.H. MPSALE Przemysław Bieńkowski Gajowa 57/73, 15-794 Białystok.
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7.  W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

VIII. GWARANCJA I SERWIS 

 

1.     Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym SPORTBODY.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2.     Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

3.     Karty gwarancyjne, które Klient otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy, który należy zachować. W przypadku reklamacji będzie on służył, jako dowód zakupu. Przy okazji pierwszej naprawy zostanie podbita karta gwarancyjna.

4.     W przypadku awarii zakupionego sprzętu podczas użytkowania Klient, który nie jest zainteresowany skorzystaniem z gwarancji może skontaktować się ze Sprzedającym.

5.     Do punktu serwisowego uszkodzony towar można wysłać wraz z wydrukowanym, czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego, co pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji. Reklamowany produkt Klient wysyła kompletny z całym wyposażeniem, a w przypadku skorzystania z uprawnień gwarancyjnych zgodnie z warunkami określonymi w gwarancji na koszt Sprzedającego. Przesyłka zwrotna z towarem naprawionym/wymienionym wysyłana jest na koszt Sprzedającego. Dołączenie do reklamowanego towaru dowodu zakupu (np. paragon fiskalny, faktura lub list przewozowy kuriera) pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji, nie jest jednak bezwzględną przesłanką jej rozpatrzenia.

6.     Prosimy o wcześniejsze (mailowe) zgłaszanie produktów do reklamacji.

7.     Poczta Polska traktuje przesyłkę jako zagubioną, gdy ta nie dotarła do Klienta po 21 dniach od momentu wysyłki. Niedoręczenie towaru prosimy niezwłocznie zgłaszać obsłudze sklepu. 

 

IX. REKLAMACJE

 

1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia kupionych towarów w stanie wolnym od wad.

2.     Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.     W razie stwierdzenia występowania wady w rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

4.     Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział.

5.     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy ruchomej zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 

6.     Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego ust. 4.

7.     W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona.

8.     Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a.     Imię i nazwisko,

b.     numer zamówienia

c.      opis wady towaru z umową,

d.     datę zakupu.

9.     Zastosowanie się do ust. 7 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

10.  Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@sportbody.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 531402835 a także pisemnie na adres: P.H. MPSALE Przemysław Bieńkowski Gajowa 57/73 15-794 Białystok.

11.   Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.     Sklep zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2.     Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3.     Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego Sportbody.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4.     Sklep zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

5.     Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

6.     Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

7.     Wraz z usunięciem Konta Klienta Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2.     W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3.    W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

4.     Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

5.     O  każdej  zmianie  Regulaminu Sklep powiadomi  zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

  RRegulamin obowiązujący do 24.12.2014 r

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI 1.  Sklep internetowy działający pod adresem www.sportbody.pl, prowadzony przez firmę P.H. MPSALE Przemysław Bieńkowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 86540, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gajowej 57/73, NIP: 5422457730, REGON: 200348990.2. Ceny wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego sportbody.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) są wyrażone w złotych polskich. 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 4.  Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Jednakże, bez zgody Klientów, wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, a jeszcze niewykonane lub będące w trakcie realizacji, a także nie będą miały wpływu na prawa osób, które już biorą udział w promocji.5. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia. 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.  7. Regulamin sklepu internetowego określa zasady działania sklepu internetowego SportBody.pl, w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,  warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:  wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający,  zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,  tryb postępowania reklamacyjnego. 8. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: 1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, 2. Włączoną obsługę Java Script, 3. Aktywny adres e-mail. 9. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce: http://www.sportbody.pl/pliki-cookies. II. DEFINICJE Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego SportBody.pl, o którym mowa w 1 ust. 1Regulaminu; Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  Sklep – Sklep Internetowy SportBody.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.sportbody.pl Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.  III. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w na stronie Sklepuwww.sportbody.pl Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: Imię i nazwisko, Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), Numer telefonu. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać: Firmę, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), Imię i nazwisko osoby do kontaktu, Numer telefonu. Sklep może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem, dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sklepu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu, Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy, przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem, dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sklepu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu, Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu, działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta /odmowy rejestracji, Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.    12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt 7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych). 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta. 14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sklepu. 15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. 16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.   IV. TRANSAKCJA1. Zamówienia w sklepie internetowym SPORTBODY.PL można dokonywać poprzez: • strony internetowe sklepu SPORTBODY.PL - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu • telefonicznie - dzwoniąc pod numery telefonu: 531 402 835, 531 402 836 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.30.2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych określonych odpowiednio w postanowieniach III ust. 4 lub ust. 5.  3. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 4. Złożenie zamówienia nie stanowi zawarcia umowy kupna- sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi po potwierdzeniu przez Sprzedającego. Sprzedający potwierdza zamówienie poprzez wysłanie e-mail z informacją, że zamówienie zostało przyjęte. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna- sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a sklepem www.sportbody.pl5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu. 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. 7. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie przekazany na rachunek bankowy Kupującego (w wypadku, gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto SPORTBODY.PL) lub na adres zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) w ciągu 14 dni od daty odstąpienia przez Konsumenta od umowy. 8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.   V. PŁATNOŚĆ  1. W sklepie SPORTBODY.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:  - przelew bankowy: mBANK: 12 1140 2004 0000 3102 7427 2739 - przelew  elektroniczny PayU - płatność kartą kredytową  - płatność za pobraniem - Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia. Na opłatę składa się koszt zamówionego towaru oraz koszt przesyłki.  - kredyt ratalny mBank mRaty 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu, a w przypadku płatności za pobraniem dodatkowo o zryczałtowany koszt pobrania.     VI. DOSTAWA   1. Czas dostawy produktów wynosi 1-14 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty na nasze konto. Sklep internetowy SPORTBODY.PL dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w określonym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego SPORTBODY.PL.2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą spedycyjną Fedex, DPD i Inpost. Sklep internetowy SPORTBODY.PL zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Ewentualna zmiana firmy kurierskiej nie będzie miała wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, a jeszcze niewykonane lub będące w trakcie realizacji.3. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości produktów. Niektóre produkty wysyłamy gratis, informacja o takiej dostawie znajduje się na karcie produktu. W przypadku zamówienia obejmującego większą ilość przedmiotów charakteryzujących się dużą wagą i/lub dużymi gabarytami koszt dostawy może być wysoki. Cennik kosztów dostawy, znajdujący się pod adresem https://www.sportbody.pl/koszty-wysylki stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu." 4.W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. W tym momencie towar staje się jego własnością. 5. Odbiór przesyłek uszkodzonych. W chwili odbioru Kupujący może poprosić pracownika firmy spedycyjnej o pozostanie do momentu otworzenia przesyłki w celu sprawdzenia czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli okaże się, że towar jest uszkodzony, należy spisać protokół szkody . W protokole powinny znajdować się informacje: data, godzina doręczenia, opis uszkodzenia lub braków w towarze, podpis pracownika firmy spedycyjnej oraz zamawiającego. Klient może przyjąć uszkodzoną przesyłkę jeżeli stwierdzi niewielkie uszkodzenia. W tym wypadku należy również sporządzić protokół szkody, a o zaistniałej sytuacji, należy powiadomić sklep SportBody.pl. Zastosowanie się do powyższych procedur będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy spedycyjnej, kontaktujemy się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki lub wyślemy brakujące części Klientowi. Jeżeli uszkodzenie towaru podczas transportu zostało zauważone po odjeździe Kuriera, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą spedycyjną (telefon jest podany na liście przewozowym) i umówić się na przyjazd kuriera w celu spisania protokołu.  Przewoźnik jest zobowiązany do takiego przyjazdu i spisania protokołu, jednak protokół ten nie jest bezwzględną przesłanką rozpatrzenia reklamacji przez Sklep SportBody.pl, jego przedstawienie pozwoli jednak na jej szybsze rozpatrzenie. Wszelkie reklamacje kierowane do przewoźnika, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie, według prawa przewozowego, reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.  Sprzęt uszkodzony powinien być zapakowany, w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Prosimy także o dołączenie do przesyłki oryginalnego opakowania również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. 6. Odbiór ciężkich przesyłek Zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym, Kurier nie ma obowiązku wnoszenia po schodach przesyłek, których waga przekracza 31,5kg. W przypadku odbioru dużego sprzętu  prosimy o obecność w domu osób, które będą mogły poradzić sobie z wniesieniem ciężkiej przesyłki. Oczywiście można poprosić Kuriera o pomoc, ale należy pamiętać, że nie jest to jego obowiązkiem.7. Ponowne doręczenie przesyłki.W przypadku nieobecności w planowanym dniu odbioru, Kurier pozostawi awizo z informacją kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie. Przesyłka awizowana jest bezpłatnie doręczana. Przesyłka może być maksymalnie 2 krotnie awizowana, po czym wraca do naszej firmy. Ponowne dostarczenie zamawianego produktu będzie możliwe po pokryciu przez Kupującego kosztów ponownej dostawy.   VII. GWARANCJA I SERWIS   1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym SPORTBODY.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera. 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. 3. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy, który należy zachować. W przypadku reklamacji będzie on służył, jako dowód zakupu. Przy okazji pierwszej naprawy zostanie podbita karta gwarancyjna. 4. W przypadku awarii zakupionego sprzętu podczas użytkowania Klient jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z nami. 5. Do punktu serwisowego uszkodzony towar można wysłać wraz z wydrukowanym, czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego, co pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji. Reklamowany produkt Kupujący wysyła kompletny z całym wyposażeniem, a w przypadku skorzystania z uprawnień gwarancyjnych zgodnie z warunkami określonymi w gwarancji na koszt Sprzedającego. Przesyłka zwrotna z towarem naprawionym/wymienionym wysyłana jest na koszt Sprzedającego. Dołączenie do reklamowanego towaru dowodu zakupu (paragon fiskalny, faktura lub list przewozowy kuriera) pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji, nie jest jednak bezwzględną przesłanką jej rozpatrzenia. 6. Prosimy o wcześniejsze (mailowe) zgłaszanie produktów do reklamacji. 7. Poczta Polska traktuje przesyłkę jako zagubioną, gdy ta nie dotarła do Klienta po 21 dniach od momentu wysyłki. Niedoręczenie towaru prosimy niezwłocznie zgłaszać obsłudze sklepu.    VIII. REKLAMACJE 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 2. Względem Konsumentów Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).3. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.4. Konsument traci uprawnienia przewidziane z tytułu wystąpienia niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.5. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona.6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:a. Imię i nazwisko,b. numer zamówieniac. opis niezgodności towaru z umową,d. datę zakupu.7. Zastosowanie się do ust. 6będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejszerozpatrzenie reklamacji.8. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@sportbody.pl lubtelefonicznie pod nr telefonu 5314028359. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,   IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Sklep zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.  2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. 3. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego Sportbody.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).  4. Sklep zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.  5. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.  6. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.  7. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.   X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze. 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. 4. O  każdej  zmianie  Regulaminu Sklep powiadomi  zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.  

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixelpixel